۱۳٩٢/۱۱/٢۱
 

روزی دروغ به حقیقت گفت:

میل داری به شنا برویم؟؟

حقیقت ساده پذیرفت

لباسهایش را در آورد  به دریا رفت:

و دروغ لباسهایش را پوشید و رفت.

از آنروز دیگر حقیقت عریان و زشت است

ودروغ ظاهری آراسته و زیبا  دارد.

اما با لباس حقیقت!!!!

.

.

.

 


برچسب‌ها: دروغ, حقیقت, دریا