۱۳٩۳/٢/٢٩
 

 

فرض کن حضرت مهدی به تو ظاهر گردد...

ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی؟

باطنت هست پسندیده ی صاحب نظری؟

خانه ات لایق او هست که مهمان گردد؟

 

لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری؟

پول بی شبهه و سالم ز همه داراییت داری آنقدر که یک هدیه برایش بخری؟

حاضری گوشی همراه تو را چک بکند؟با چنین شرط که در حافظه دستی نبری؟...


برچسب‌ها: