37


اینجآ ایرآن اَست !!

اینجآ سیم هآی تلفُن وَ بَرق دَرهَم پیچ نَخورده اَند

وَ رویِ سَروکَلهـ یِ مَردُم نیستَند ,

اینجآ قَدم بهـ قَدم سَربآز بآ تُفنگ نایستآده

تآ اَمنیَت شَهر رآ کُنترل کُند ,

اینجآ صدآیِ اِنفجآر بُمب بَرآیِ کَسی عآدی نیست ,

اینجآ هَمیشهـ آب دآرد , هَمیشهـ بَرق دآرد ,

بَرآیِ حَمآم نَبآید مُنتظرِ شَوی آب وَ بَرق وَصل شَود


, اینجآ تَمیز اَست , خیآبآن هآیش وَ مَردُمش ........ !!!

اینجآ هَمهـ یِ مَردُم زیر نَظر فَرمآندهی

رَهبریِ عَزیز هَستَند

وَ هَرروز کَسی جُرات نمیکُند

بَرآیِ خودَش فرقهـ رآه بیاَندآزد ..... اینجآ .........

اینجآ خیلی خوب اَست ,

وَلی ...... اینجآ [حَرم حُسین نَدآرد ] ........

/ 1 نظر / 37 بازدید